Bereik miljoenen Nederlanders
Adverteren bij de publieke omroep
Gratis media-advies
Actievoorwaarden Ster Top 2000 puzzelwedstrijd

1. Algemeen

1.1: Deze algemene spelvoorwaarden zijn van toepassing op de “Ster Top 2000 puzzelwedstrijd” (hierna: de ‘wedstrijd’). De wedstrijd wordt georganiseerd door Ster, gevestigd in Hilversum aan het Joop van den Endeplein 1 (1217 WJ)

1.2: De prijs worden beschikbaar gesteld door Ster.

1.3: Door deel te nemen aan de wedstrijd, gaat de deelnemer automatisch akkoord met deze voorwaarden.

1.4: De wedstrijd  en voorwaarden zijn overeenkomstig de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

 

2. Inhoud van de wedstrijd en deelname

2.1 De inhoud van de wedstrijd betreft:

  - Doe mee aan de Ster Top 2000 puzzelwedstrijd en maak kans op € 3.000 aan mediawaarde voor een merk naar keuze op NPO Radio 2 tijdens de Top 2000.

  - Deel het eindresultaat van de puzzel via het bedrijfsaccount van LinkedIn met de leukste, gekste en mooiste foto met de hashtag #Puzzeltop2000 en #Sterpuzzelactie in de beschrijving en tag Ster.

  - Posts met de meeste likes, reposts of reacties maken meer kans.

  - Alleen de door Ster geselecteerde mediabureaus mogen deelnemen aan de wedstrijd, andere bedrijven, rechtspersonen zijn uitgesloten van deelname.                              

  - Deelname is eenmaal per bureau.

  - Deelname aan de actie is uitsluitend mogelijk van 7 november t/m 10 november 2023.

  - De uiterste inzenddatum is vrijdag 10 november.

 2.2: Medewerkers van Ster zijn van deelname uitgesloten.

2.3: Deelname aan de actie is vrijwillig, kosteloos en geschiedt voor rekening en risico van de deelnemers.

2.4: Ster is gerechtigd om deelnemers, zelfs zonder opgave van redenen, definitief of tijdelijk te weigeren en/of een deelname achteraf ongeldig te verklaren. Dit zal zij in ieder geval doen indien er sprake is van fraude, het niet (voldoende) naleven van de voorwaarden, technische storing, etc. Of wanneer er sprake is van onrechtmatig handelen jegens Ster.

 

3. Prijs en prijsuitreiking

3.1: Er is één prijs, te weten een cheque ter waarde van € 3.000,- aan mediawaarde, te besteden tijdens de Top 2000 op NPO Radio 2 in 2023. Ster deelt de gewonnen mediawaarde tijdens de Top 2000 op NPO Radio 2 in. De eventueel verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van Ster. De deelnemer hoeft derhalve geen kansspelbelasting af te dragen.

3.2: De prijs kan door het mediabureau worden overgedragen aan een merk naar keuze. Er kunnen geen wijzigingen of aanvullingen op de gewonnen prijs worden doorgevoerd, noch kan de prijs worden geruild of in cash geld worden uitgekeerd.

3.3: De cheque wordt in de week van 13 t/m 17 november 2023 uitgereikt. De winnaar wordt na de uitreiking bekend gemaakt via LinkedIn.

3.4: Door deelname aan de wedstrijd gaat de deelnemer er mee akkoord dat deelnemer bij het winnen van de prijs op eerste verzoek van Ster medewerking zal verlenen aan de prijsuitreiking en alle eventuele promotionele activiteiten in verband daarmee, zoals bijvoorbeeld publicatie van film- en foto-opnamen van de prijswinnaar in de media.

3.5: Indien de aan Ster verstrekte gegevens van de uiteindelijke prijswinnaar onjuist zijn, en/of indien hij/zij niet blijkt te bestaan (bijv. nepdeelnemer), en/of indien hij/zij niet binnen één dag door Ster is te traceren via de door hem/haar aan Ster verstrekte gegevens, dan zal Ster een nieuwe prijswinnaar selecteren.

 

4. Persoonsgegevens & privacy

4.1: De persoonsgegevens die Ster verkrijgt in verband met de deelname aan de actie zullen vertrouwelijk en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden behandeld.

4.2: Door deelname aan de wedstrijd geeft de deelnemer toestemming tot de verwerking van de door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens. Ster verwerkt de verstrekte persoonsgegevens met inachtneming van het bepaalde in de AVG. Ster zal de verstrekte persoonsgegevens gebruiken in het kader van de bekendmaking van de winnaar via de media, waaronder begrepen radio, televisie, internet en print.

 

 5. Aansprakelijkheid

5.1: Ster is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door deze actie (waaronder tevens wordt verstaan het bezoeken van de website), noch voor eventuele (technische)storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot deelname aan het spel of aanwijzing van de winnaar.

5.2: Drukfouten, spelfouten en andere vergelijkbare fouten kunnen niet aan Ster worden tegengeworpen.

 

6. Diversen

6.1: Ster is gerechtigd om, volledig naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze voorwaarden (inclusief specifieke van toepassing zijnde actievoorwaarden) voorafgaand of gedurende de looptijd van de actie eenzijdig te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de wedstrijd vroegtijdig te beëindigen, te staken, of aan te passen, zonder dat Ster daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Ster adviseert daarom de spelvoorwaarden regelmatig te bekijken. Deze voorwaarden hebben geen betrekking op promotionele activiteiten die onder verantwoordelijkheid van derden worden georganiseerd.

6.2: Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Ster gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.

6.3: Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

 Heb je vragen, suggesties of opmerkingen, of heb je klachten? Stuur dan een e-mail naar ster@ster.nl.