Bereik miljoenen Nederlanders
Adverteren bij de publieke omroep
Gratis media-advies
Gisteren heeft minister Slob zijn gewijzigde visie met betrekking tot reclame bij de publieke omroep bekendgemaakt. Ster is tot op zekere hoogte verheugd dat de minister zijn originele plan om tv-reclame voor 20:00 uur direct af te schaffen, heeft gewijzigd en dat in plaats daarvan wordt toegewerkt naar een stapsgewijze halvering van het wettelijk toegestane aantal reclameminuten in 2027 op de lineaire aanbodkanalen van de NPO. Een alternatief dat door Ster zelf is aangedragen.

STER BEHOUDT BELANGRIJKE ROL

Het feit dat de minister in zijn brief aan de Kamer aangeeft dat de jaarlijkse stappen steeds worden gewogen, geeft Ster voldoende vertrouwen dat zij ook de komende jaren een belangrijke rol kan blijven spelen in de financiering van de publieke omroep. Bij de weging zal immers rekening worden gehouden met de actuele ontwikkeling van de reclame-inkomsten, de benodigde financiering van het wettelijk gegarandeerde minimumbudget van de landelijke publieke omroepen en het aansterken van de Algemene Mediareserve.

Ster heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan dit alternatieve reclamescenario voor lineaire aanbodkanalen en is tevreden dat de minister en de NPO dit onderdeel van haar voorstel hebben overgenomen. Vanzelfsprekend is Ster benieuwd naar de exacte uitwerking van de afspraken in het wetsvoorstel dat naar verwachting na het zomerreces met de Kamer wordt gedeeld.


ALTERNATIEF VOORSTEL VOOR VOORGENOMEN AFSCHAFFING ONLINE RECLAME

Tot onze teleurstelling is de minister nog steeds voornemens om te stoppen met reclame op de online aanbodkanalen van de NPO. Ook stelt hij voor om de ingangsdatum hiervan te vervroegen naar 1 januari 2021 in plaats van het eerder gecommuniceerde 1 januari 2022.

Ster heeft de minister en de NPO afgelopen maanden voorgesteld de online reclame niet volledig af te schaffen, maar de ingreep te beperken tot het afschaffen van banners en reclame rondom (korte) online fragmenten. Eerder is Ster al tegemoetgekomen aan de oorspronkelijke wensen van het kabinet door per 1 januari 2020 te stoppen met het plaatsen van advertentiecookies en het verwerken van persoonsgegevens van NPO-bezoekers. Met dit alles voldoen we in onze optiek aan de wensen van het kabinet en zou tegelijkertijd de toekomstbestendigheid van Ster – en daarmee de financiering van de NPO op lange termijn – worden veiliggesteld.

Gelet op de digitalisering van de reclamemarkt is het namelijk essentieel dat Ster reclame rondom online NPO-content kan blijven plaatsen. Hiermee kan een mogelijk toekomstige daling van lineaire tv- en radio-omzet - als gevolg van deze digitalisering - worden gecompenseerd. Ster betreurt dat de minister en de NPO hier tot op heden nog niet van zijn overtuigd, maar ziet nog steeds mogelijkheden om de argumenten hiervoor de komende maanden in Den Haag en Hilversum beter over het voetlicht te brengen.
 
We zijn tevreden met de wijzigingen van de minister op het gebied van lineaire aanbodkanalen, maar vinden het zorgwekkend dat de visie ten aanzien van online reclame voorlopig ongewijzigd blijft. We blijven ons inzetten voor het behoud van online en zien nog steeds mogelijkheden om de komende maanden​​​​​​​ over dit punt in gesprek te blijven ’, aldus Frank Volmer, directeur van Ster.