Bereik miljoenen Nederlanders
Adverteren bij de NPO
Gratis media-advies

Hier kan je de antwoorden op veelgestelde vragen over de beoordeling van commercials vinden. Staat jouw antwoord er niet tussen? Neem gerust contact op via ster@ster.nl!

BEOORDEELT STER EEN COMMERCIAL VOOR UITZENDING?

Ja, elke commercial wordt voor uitzending beoordeeld. Daarbij toetsen we verschillende zaken. Zo doen we een technische check, waarbij we onder meer kijken of de reclame voldoet aan de kwaliteitseisen en bijvoorbeeld het juiste geluidsniveau heeft. Daarnaast kijken we of de (inhoud van de) commercial voldoet aan wet- en regelgeving (zoals de Mediawet en de diverse Reclamecodes van de Stichting Reclame Code). 

HOE BEPAALT STER WELKE RECLAMES ZE WEL OF NIET UITZENDT?

In sommige gevallen zijn er duidelijke regels: zo is het verboden om reclame te maken voor tabaksproducten of aanverwante producten, medische behandelingen en geneesmiddelen die enkel op recept verkrijgbaar zijn. Ook mag bijvoorbeeld alcoholreclame niet voor 21.00 uur worden uitgezonden. Aanvullend vinden we het als Ster belangrijk dat de afzender van de reclame duidelijk is. 

Ook toetsen we een commercial op ‘goede smaak’, waarbij wordt beoordeeld of naar de huidige algemene maatschappelijke opvattingen de uiting de grenzen van het toelaatbare te buiten gaat. Grof taalgebruik valt hier bijvoorbeeld onder. Verder kijken we of een reclame kwetsend of discriminerend kan overkomen. 

Soms is de beoordeling niet klip en klaar en moet Ster bij haar beslissing om wel of niet uit te zenden als het ware op de stoel gaan zitten van de rechter, het Commissariaat voor de Media of de Reclame Code Commissie (RCC). We proberen ons dan primair een voorstelling te maken van wat de rechter, het Commissariaat of de RCC zou zeggen als een persoon een klacht over de commercial zou indienen of uitzending zou aanvechten bij de rechter. Daarbij kijken we bijvoorbeeld ook naar eerdere klachten die bij de RCC zijn binnen gekomen en wat toen de uitspraak was.

We hebben een grote verantwoordelijkheid omdat we bij weigering ook het risico lopen dat iemand een gang naar de rechter maakt of de publiciteit zoekt, waarbij onze beslissing verdedigbaar moet zijn. Vrijheid van meningsuiting is een groot goed in Nederland. We moeten onderscheid maken tussen het inhoudelijk niet eens zijn met een spot of dat de spot echt niet aan eerder genoemde richtlijnen voldoet. 

Tot slot kan Ster, indien zij besluit tot uitzending, altijd haar mening bijstellen en een commercial terugtrekken op het moment dat hier aanleiding toe is. Bijvoorbeeld als er gegronde klachten aan het licht komen waarvan Ster niet eerder op de hoogte was. 

Kan een afgekeurde commercial nooit meer worden uitgezonden?

Soms is het mogelijk om samen met de adverteerder een oplossing te vinden, waardoor de commercial wel uitgezonden kan worden. De spot kan bijvoorbeeld worden aangepast, zodat de afzender wel duidelijk is. Of worden verschoven naar een later tijdstip, als er beelden of boodschappen in zitten die niet geschikt zijn voor kleine kinderen.  

HOE ZIT HET MET COMMERCIALS VAN POLITIEKE PARTIJEN?

Voor politieke partijen is de vrijheid van meningsuiting zo mogelijk nog breder: politici moeten in een democratische rechtstaat bij uitstek in staat zijn zaken van algemeen belang aan de orde te brengen zolang dit niet strijdig is met de wet en de grondbeginselen van de democratische rechtstaat. Daarnaast hebben zij ook recht op gratis zendtijd bij de NPO; dit is vastgelegd in de mediawet:

Artikel 6.1

Het Commissariaat wijst jaarlijks een aantal uren op de algemene programmakanalen van de landelijke publieke mediadienst toe aan politieke partijen die bij de laatstgehouden verkiezing van de leden van de Tweede of Eerste Kamer der Staten-Generaal een of meer zetels hebben verworven.

Hoe zit het met commercials van (online) kansspelaanbieders?

Als het gaat om reclame in brede zin en ook kansspelreclame specifiek, volgt Ster de wet en wat daarin is afgesproken. Dit houdt bijvoorbeeld in dat alleen kansspelaanbieders met een vergunning reclame mogen maken. Hierbij ging het tot 1 oktober 2021 voornamelijk om loterijen en casino’s. Sinds 1 oktober 2021 is dit ook voor online kansspelen (met een vergunning) toegestaan.

Om het risico op overmatige speldeelname te beperken en de diversiteit in het reclameblok te behouden, is Ster terughoudend in het beschikbaar stellen van het aantal beschikbare reclameminuten en hanteren we voorwaarden. Zo hanteert Ster een maximum van één reclame voor een risicovol kansspel per reclameblok. Hierbij gaat het om alle kansspelen met uitzondering van loterijen, zoals bijvoorbeeld krasloten of casinospelen. Deze reclames voor risicovolle kansspelen mogen maximaal 30 seconden duren en het gebruik van tag-ons (een korte vervolgspot in hetzelfde reclameblok) is niet toegestaan.

Voor reclames voor loterijen gelden deze restricties niet. Hierbij geldt wel dat Ster zoveel mogelijk streeft naar een divers reclameblok. Alle kansspelreclames dienen daarnaast inhoudelijk te voldoen aan alle voorwaarden die wet- en regelgeving voorschrijven. Zie voor een handig overzicht: https://kansspelautoriteit.nl/zakelijke-aanbieders/beperken-reclame/aanvullende-eisen-reclame/.

Op 19 april 2023 is bekendgemaakt dat per 1 juli 2023 er een verbod op ongerichte reclame voor online kansspelen in werking treedt. Dit betekent dat er vanaf 1 juli aanstaande geen reclame meer voor online kansspelen bij Ster te zien of te horen zal zijn. Voor andere kansspelaanbieders geldt dit verbod niet.

Waar en wanneer zijn de commercials van (online) kansspelaanbieders te zien?

Ster zendt geen reclames voor long odds, zoals loterijen, uit voor 19.00 uur. Reclames voor risicovolle kansspelen, zogenaamde short odds, zoals fysieke casino’s en online kansspelen zijn bij Ster niet voor 21.00 uur te zien.

Online zendt Ster geen kansspelreclames uit. Sinds 2021 is de online reclameruimte bij Ster enkel nog beschikbaar voor campagnes van algemeen nut.

IK HEB EEN VRAAG OF EEN KLACHT OVER EEN COMMERCIAL.

Indien je vindt dat een commercial in strijd is met wet- en regelgeving of de goede smaak, kan je een klacht indienen bij de Reclame Code Commissie. Zij kunnen indien een klacht gegrond is een aanpassing of stopzetting van een commercial eisen.

Natuurlijk mag je Ster ook altijd op de hoogte brengen van je zorgen. Dit kan via ster@ster.nl

MIJN VRAAG STAAT ER NIET TUSSEN. WAT NU?

Heb je een (vervolg)vraag over de beoordeling van commercials bij Ster? Neem dan gerust contact op met ster@ster.nl.